สมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิขาชีพครู (ภาคภาษาไทย) เท่านั้น

St Theresa International Program (SIP)

คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาการบิน
- สาขาการควบคุมจราจรทางอากาศ
- สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
- สาขาธุรกิจการบิน
  สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
- สาขาการจัดการโลจิสติกส์
- สาขาวิชาการบัญชี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
- สาขาสื่อดิจิทัล
คณะศึกษาศาสตร์
- คณิตศาสตร์
- สาขาภาษาอังกฤษ
- วิทยาศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
- สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- สาขาสาธารณสุขศาสตร์